Email στο android σας – Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις

Email στο android σας με απλές οδηγίες

H ρύθμιση του email στο Android σας, είναι ιδιαίτερα απλή.

Πρώτα φτιάξτε τον email λογ/σμό σας μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του web hosting που έχετε στην dnhost.

Ανοίξτε την εφαρμογή δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού email. Πατήστε στο “Ρυθμίσεις” (στην Αγγλική έκδοση θα το βρείτε σαν Settings)

θα το βρείτε επάνω αριστερά στην οθόνη σας.

 

Επιλέξτε “Προσθήκη Λογαριασμού” (Add Account…)

Εισάγετε την Email διεύθυνση σας. Επιλέξτε “ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Επιλέξτε “POP3 ή IMAP” όχι EXCHANGE . Στο παράδειγμα, έχουμε επιλέξει IMAP.

Εισάγετε το Συνθηματικό (κωδικός/password) του λογαριασμού email που έχετε δημιουργήσει μέσα στο Plesk panel σας.

Στην περιοχή “Διακομιστή ΕΙΣερχόμενης αλληλογραφίας” (Incoming Mail Server) εισάγετε: 

Όνομα χρήστη” (Username): το email σας πχ user@domain.gr

Κωδικός πρόσβασης” (Password): θα είναι ήδη συμπληρωμένο.

Διακομιστής” (Host Name): mail.domain.gr (όπου domain.gr γράφετε το domain σας)

Τύπος ασφάλειας” > Καμία

Πατήστε στο “Διακομιστή ΕΞερχόμενης αλληλογραφίας” (Outgoing Mail Server) εισάγετε το: 

Όνομα host” (Host name): mail.domain.gr  (ΑΝΤΙ ΓΙΑ domain.gr γράφετε το domain σας)

Θύρα” > 587

Τύπος ασφάλειας” > Καμία

Να απαιτείται σύνδεση” > Πάντα ‘τσεκαρισμένο’

Όνομα χρήστη” (Username): το email σας πχ user@domain.gr

Συνθηματικό” (Password): συμπληρώστε το password του email σας.

Επιλογές λογαριασμού

Επιλέξτε την συχνότητα συγχρονισμού (αν ακολουθήσατε τις οδηγίες για IMAP) στα 15 λεπτά. 

Ολοκλήρωση ρυθμίσεων

Δώστε το όνομά σας (προαιρετικό) για τον λογαριασμό σας και για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Πατήστε επόμενο για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις  του λογαριασμού σας.

Είσαστε έτοιμοι να πάρετε τα email σας στο Android!


H διαδικασία για το Android γενικά περιγράφεται και εδώ:
Επιλέγετε Settings > Personal > Accounts –> κλικ στο Add account –> κλικ στο Personal (
POP3) ή Personal (IMAP) και ακολουθείτε τη διαδικασία.

Οδηγίες για Setup σε outlook email

Στο outlook όταν θα εισέλθετε, θα σας ζητηθεί ο κωδικός και θα πρέπει ο καθένας να εισάγει το δικό του στο mailbox του outlook. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε το κωδικό του λογαριασμού σας

Για παράδειγμα στο mail tester@ innocentric.gr  με  κωδικός : john12345

Ρυθμίσεις για Outlook.

Πηγαίνεται εργαλεία-> ρυθμίσεις Λογαριασμού

Επιλέγετε το αντίστοιχο mail (αυτό που προυπάρχει με κατάληξη @ innocentric.gr)

Επιλέγεται αλλαγή και βάζεται στα εμφανιζόμενα πεδία τα εξής:

 

Mail server username: το mail σας. someone@ innocentric.gr)

Incoming mail server: innocentric.gr

Outgoing mail server: innocentric.gr

Supported incoming mail protocols: POP3, IMAP

Supported outgoing mail protocols: SMTP               

 

Πατήστε στο outlook->  περισσότερες ρυθμίσεις και επιλέξτε το tab -> διακομιστήςεξερχομένων

Κλικάρετε σε αυτό το : ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας

Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας

Τέλος πηγαίνεται στο TAB -> ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΥΣ και εισαγετε

110 εισερχόμενη αλληλογραφία

587 εξερχόμενη αλληλογραφία

Πατήστε οκ Και ελέξτε τις ρυθμίσεις

 

How to Fix a 504 Gateway Timeout Error on Your WordPress Site

There’s nothing more worrisome and frustrating than browsing to your WordPress site and encountering a white screen with an error. Some common ones you might have experienced in the past include 502 bad gateway errors, the ever so popular white screen of death, or the frightening error establishing a database connection. For many blogs and ecommerce sites, these errors result in the loss of revenue from visitors instantly bouncing and customers unable to complete their purchases. Today we want to dive into the 504 gateway timeout error and some recommendations on how to fix it on your WordPress site. Read more below about what causes this error and what you can do to prevent it in the future.

What is a 504 Gateway Timeout Error?

Before diving into the error itself, it’s important to understand how they are generated. Whenever you launch your browser and visit a website it sends a request back to the web server it is hosted on. The web server then processes the request and sends back the requested resources along with what they call an HTTP header. This HTTP header contains one of many HTTP status codes to communicate whether everything is OK or if something has gone wrong. Not all HTTP status codes are bad. For example, a 200 status code means “Everything is OK.”

There are many different types of 500 status error codes (500501502503 504, etc) which all have different meanings. These indicate that the request was accepted, but the server prevented the fulfillment of the request.

In this case, a 504 gateway timeout error means that “the server, acting as a gateway, timed out waiting for another server to respond.” The code returns when there are two servers involved in processing a request, and the first server times out waiting for the second server (upstream server), to respond (RFC 7231, section 6.6.5).

504 gateway timeout error in Chrome

504 gateway timeout error in Chrome

504 Gateway Timeout Error Variations

Due to all the different web browsers, operating systems, and servers, a 504 gateway timeout error can present itself in a number of different ways. They all typically have the same meaning though. Below are just a few of the many different variations you might see pop up:

  • “504 Gateway Timeout”
  • “504 Gateway Timeout NGINX”
  • “NGINX 504 Gateway Timeout”
  • “Gateway Timeout Error”
  • “Error 504”
  • “HTTP Error 504”
  • “HTTP Error 504 – Gateway Timeout”
  • “HTTP 504”
  • “504 Error”
  • “Gateway Timeout (504)
  • “This page isn’t working – Domain took too long to respond”
  • “504 Gateway Time-out – The server didn’t respond in time”
  • A blank white screen

Some companies even have custom pages for 504 gateway timeout errors.

Github 504 error timeout

Github 504 error timeout

504 Errors Impact on SEO

Unlike 503 errors, which are used for WordPress maintenance mode and tell Google to check back at a later time, a 504 error can have a negative impact on SEO if not fixed right away. If your site is only down for say 10 minutes and it’s being crawled consistently a lot of times the crawler will simply get the page delivered from cache. Or Google might not even have a chance to re-crawl it before it’s back up. In this scenario, you’re completely fine.

However, if the site is down for an extended period of time, say 6+ hours, then Google might see the 504 error as a site-level issue that needs to be addressed. This could impact your rankings. If you’re worried about repeat 504 errors you should figure out why they are happening to begin with. Some of the solutions below can help.

Suffering from 504 gateway timeout errors? Follow these steps to resolve them. 👍CLICK TO TWEET

How to Fix the 504 Gateway Timeout Error

Where should you start troubleshooting if you see a 504 gateway timeout error on your WordPress site? Without a great deal of context, it can sometimes be frustrating and overwhelming where to even begin. Typically these are network connectivity issues and or problem with the server at which the site is hosted. However, it can also be a client-side issue, or even a result of a third-party plugin. So we’ll dive into a little of both. Check out these common causes and ways to fix the 504 gateway timeout error and get back up and running in no time.

1. Try Reloading the Page

One of the easiest and first things you should try when encountering a 504 bad gateway error is to simply wait a minute or so and reload the page (F5 or Ctrl + F5). It could be that the host or server is simply overloaded and the site will come right back. While you’re waiting, you could also quickly try a different browser to rule that out as an issue.

Another thing you can do is to paste the website into downforeveryoneorjustme.com. This website will tell you if the site is down or if it’s a problem on your side. A tool like this checks the HTTP status code that is returned from the server. If it’s anything other than a 200 “Everything is OK” then it will return a down indication.

downforeveryoneorjustme

downforeveryoneorjustme

2. Disable Proxy Settings

Sometimes you might see a 504 error if you are utilizing a proxy service. This is usually pretty rare, especially on the client-side. However, one might have been set without you even knowing it. Follow these tutorials on how to disable or check to ensure no proxy settings are enabled:

Chrome proxy settings

Disable Chrome proxy settings

3. DNS Issue

A 504 gateway timeout could also be because of a DNS issue. There are two sides to this, the first is on the server-side, such as the domain is not resolving to the correct IP. If you have just migrated your WordPress site to a new host, is it important to wait for things to fully propagate, which can take up to 24 hours in some cases. This depends upon the TTL value of your DNS records. You can use a free tool like DNSMap to check and see if your DNS has propagated around the globe.

Check DNS propagation

Check DNS propagation

The second is a DNS issue on the client-side. In which case you could try flushing your local DNS cache. This is similar to clearing your browser cache.

In Windows simply open up Command Prompt and enter the following:

ipconfig /flushdns
Command prompt - flush DNS

Command prompt – flush DNS

You should see a “Successfully flushed the DNS resolver Cache” if it worked.

For macOS users, you can enter the following in the terminal:

dscacheutil -flushcache

Note: There is no success message on Macs.

And lastly, you could temporarily change your client-side DNS servers. By default, DNS servers are automatically assigned by your ISP. But you could try temporarily changing these to a public DNS server, such as Googles. In fact, some prefer to use Google’s public DNS long-term due to them sometimes being more reliable.

4. Temporarily Disable CDN

It could also be an issue with your content delivery network (CDN). If you are using a third-party CDN provider an easy way to troubleshoot this is to simply disable your CDN temporarily. For example, we are big fans of the free CDN enabler plugin. If you are using that, you can simply deactivate the plugin and then test your site. If you can’t access your site’s dashboard, simply log in to your site via SFTP and rename the plugin’s folder to cdn-enabler_old. This will temporarily disable the CDN connection. The same goes for WP Rocket or any other plugin you might have hooked up to your CDN.

Rename plugin folder temporarily

Rename plugin folder temporarily

This can also occur sometimes with fully proxy services like Cloudflare or Sucuri, as they have extra firewalls in-between. Most of them actually cache 500 status codes when they are returned by your origin server. We have noticed that this happens once in a while on the Cloudflare free plan. Unfortunately, since Cloudflare is a fully proxy service, there is no quick way to simply disable it.

However, before you go pointing the finger at Cloudflare, it’s important to know that there are two different types of 504 gateway timeout variations as seen below:

504 Gateway Timeout at Cloudflare (Variation 1)

If you see the following screen, this is actually a problem on Cloudflare’s end, in which case you should reach out to them for support. Or check their status page. Most likely they are already aware of the issue and have their team working on it.

Cloudflare 504 gateway timeout

Cloudflare 504 gateway timeout

504 Gateway Timeout at Cloudflare (Variation 2)

If you see the following screen, this is a problem with your WordPress host (origin server), in which case you’ll want to skip down to recommendation #5 below.

Cloudflare 504 gateway timeout error

Cloudflare 504 gateway timeout error at host

504 Gateway Timeout at Cloudflare with Uploads

Another reason for a timeout could be related to the size of your uploads. They do restrict POST (uploads) to 100MB on their free plan.  However, we have occasionally seen clients have issues with files or uploads smaller than this. Sometimes this problem can be on your host’s end or Cloudflare. An easy way to determine which is simply is by bypassing Cloudflare with your DNS hosts file and trying your upload again. Or simply disable Cloudflare temporarily.

If you’re using Cloudflare with WordPress it’s always recommended to use their free plugin and exclude important URLs from caching (such as your WordPress admin area).

5. Server Issue (Check With Your Host)

A server issue is one of the most common reasons users experience 504 gateway timeout errors on their WordPress sites. To put it layman’s terms, Nginx or Apache is waiting on a response from something and it timed out. We get a lot of clients that come to Kinsta due to the fact that they were constantly receiving these at other WordPress hosts. Here is an example of a conversation we receive on a regular basis.

We’re getting around 100k visitors per month with more than 200k views. We’re currently hosting with ____ and recently we experienced 504 errors due to server overload. I don’t like how ____ handled the problem and we were also advised that we will have to move to their dedicated plans soon, which I believe is not necessary.

504 errors do more often occur on high-traffic and ecommerce sites such as WooCommerce that have a lot of uncachable requests, as they sometimes can cause a server overload. However, we’ve seen these errors with all types of sites, even with simple blogs. Many hosts will simply reply back saying that you are required to upgrade to a high-tier plan to fix the issue. And while this most likely will get rid of most 504 gateway timeout errors, and is sometimes required, it’s not always necessary.

Here at Kinsta, we utilize LXD managed hosts and orchestrated LXC software containers for each site. This means that every WordPress site is housed in its own isolated container, which has all of the software resources required to run it (Linux, Nginx, PHP, MySQL). The resources are 100% private and are not shared with anyone else or even your own sites. Many shared WordPress hosts don’t have this capability and therefore a high-traffic neighboring site causing 504 gateway timeout errors, could very well impact your site.

Not only are your sites isolated, but our infrastructure was built to easily handle thousands of concurrent connections. Even MySQL databases are hosted at localhost, not a remote server. This ensures that there is no latency between machines, which results in faster queries and less chance of timeouts occurring anywhere in-between. Many clients who migrate to Kinsta see huge decreases in overall load times.

Neuralab@Neuralab

Quite impressed what @googlecloud and @kinsta can pull of for hosting!

View image on Twitter
See Neuralab’s other Tweets

Besides server timeouts due to server load, here are few other reasons a server could be experiencing a 504 error:

 • Slow server: It could very well be the server your WordPress site is on is simply too slow to respond to the request and therefore it generates gateway errors.
 • Not enough PHP workers: PHP workers are used to execute the code on your WordPress site. On demanding sites it could very well be that all the PHP workers are busy, in which case they start to build up a queue. If the queue and backlog are full, old requests start to get disregarded. You can ask your host about increasing your number of PHP workers. Additional PHP workers per site allow for multiple requests to execute simultaneously.
 • Firewall issues: The firewall on your server could have some errors, an improper configuration, or rules preventing a connection from establishing properly.
 • Network connectivity: If there are problems with the network connection between the proxy server and the web server, it could cause delays in the response for the HTTP request. There could also be network connectivity issues with a load balancer if one is used.
 • HTTP timeouts: Can occur when the connection between your browser and the web server is held open for too long. These commonly happen when running WordPress imports. One way to resolve this is to switch to a faster internet connection. Or you can use a tool with support for WP-CLI, such as the WordPress Importer plugin, and run the import directly on the server, bypassing the HTTP connection entirely.

It’s also important to note that 504 errors can deceptively look a lot like 503 service unavailable errors or even 502 bad gateway errors, but they are in fact different. If you are experiencing a 504 error at Kinsta simply open a support ticket and we’ll get it fixed immediately. We also proactively monitor errors like these with New Relic, so more than likely our team is already investigating.

WordPress support ticket

WordPress support ticket

If you are worried about these happening on your site in the future, you can also utilize a tool like updown.io to monitor and notify you immediately if they occur. It periodically sends an HTTP HEAD request to the URL of your choice. You can simply use your homepage. The tool allows you to set check frequencies of:

 • 15 seconds
 • 30 seconds
 • 1 minute
 • 2 minutes
 • 5 minutes
 • 10 minutes

It will send you an email if and when your site goes down. Here is an example below.

Email notification of 504 error

Email notification of 504 error

This can be especially useful if you’re on a shared host, who tend to overcrowd their servers. This can give you proof of how often your site might actually be doing down (even during the middle of the night). That’s why we always recommend going with a managed WordPress host. Make sure to check out our post that explores the top 9 reasons to choose managed WordPress hosting.

6. Spam, Bots, or DDoS Attack

It very well could be that your site is getting spammed by bots or is undergoing a DDoS attack. Sometimes these can result in uncached requests and could overwhelm the server resulting in 504 gateway timeout errors. You can take a look at your server analytics and see if you can spot any patterns. Here at Kinsta, we provide this data in our MyKinsta analytics tool. You could also ask your host for this data. The first report we recommend looking at is the top client IPs. This can be very helpful if your site is suddenly generating a lot of bandwidth or getting hit by bots.

Geo & IP - top client IPs

Geo & IP – top client IPs

The second report we recommend looking at is the cache analysis. Here you can see how many requests are bypassing the cache, missing the cache, and the top locations on your site. For performance and stability reasons, you want as many requests to be cached as possible. This is not always possible though as sites such as those running WooCommerce generate a lot of un-cachable requests, and have to for features as the shopping cart and checkout process to work correctly and stay in sync.

Cache analysis

Cache analysis

If you spot and or identify traffic/IPs that should be blocked on your site, you can use a WordPress security plugin to help. However, if you’re a Kinsta customer we typically don’t allow security plugins for a couple of reasons. First of all, they can have a huge effect on your performance, especially the scanning capabilities. Second, we utilize load balancers with Google Cloud Platform, which means a lot of time their IP blocking functionality wouldn’t work as intended.

Of course, IPs can always be blocked by our Kinsta support team, but depending upon the length and scale of the attack, this could be a never-ending process of blacklisting IPs, which in most cases doesn’t solve the problem fast enough. A lot of attacks or spamming when blocked in one area, will simply pop up in another, or change IPs and proxy addresses. So in this instance, we recommend that the client utilize a security solution such as Cloudflare or Sucuri.

Check out our articles on how to install Cloudflare on your WordPress site and how Sucuri helped one of our clients stop a DDoS attack in its tracks.

7. Check Your Plugins and Themes

Many might say that third-party plugins or themes don’t cause 504 gateway timeout errors. And in most cases, they don’t. However, in our experience, a slow uncached request from a plugin can indeed result in delays as this ties up more of your PHP workers. Once you’ve reached your limit of PHP workers, the queue starts to push out older requests which could result in 504 errors. This is not to be confused with 502 gateway errors in which the error occurs after a timeout of 60 seconds in the queue.

A few ways you can troubleshoot this is by deactivating all your plugins. Remember, you won’t lose any data if you simply deactivate a plugin. If you can still access your admin, a quick way to do this is to browse to “Plugins” and select “Deactivate” from the bulk actions menu. This will disable all of your plugins.

Deactivate all plugins

Deactivate all plugins

If this fixes the issue you’ll need to find the culprit. Start activating them one by one, reloading the site after each activation. When you see the 504 gateway timeout return, you’ve found the misbehaving plugin. You can then reach out to the plugin developer for help or post a support ticket in the WordPress repository.

If you can’t access your admin you can FTP into your server and rename your plugins folder to something like plugins_old. Then check your site again. If it works, then you will need to test each plugin one by one. Rename your plugin folder back to “plugins” and then rename each plugin folder inside of if it, one by one, until you find it. You could also try to replicate this on a staging site first.

Rename plugin folder

Rename plugin folder

Always makes sure your plugins, themes, and WordPress core are up to date. And check to ensure you are running a supported version of PHP. You can always reach out to your host for assistance. We utilize New Relic and other troubleshooting methods here at Kinsta to help clients narrow down what plugin, query, or script might be causing the error. You can also use your own custom New Relic key.

Time consuming queries to database

Time-consuming queries to database

If it turns out to be an efficient query or bad code in a plugin, you might need to bring in a WordPress developer to fix the issue.

8. Check Logs

You should also take advantage of your error logs. If you are a Kinsta client, you can easily see errors in the log viewer in the MyKinsta dashboard. This can help you quickly narrow down the issue, especially if it’s resulting from a plugin on your site.

Check error logs for 502 bad gateway errors

Check error logs for 502 bad gateway errors

If your host doesn’t have a logging tool, you can also add the following code to your wp-config.php file to enable logging:

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
wordpress error logs folder sftp

WordPress error logs folder SFTP

You can also check the log files in Apache and Nginx, which are commonly located here:

 • Apache: /var/log/apache2/error.log
 • Nginx: /var/log/nginx/error.log

If you are a Kinsta client you can also take advantage of our analytics tool to get a breakdown of the total number of 504 errors and see how often and when they are occurring. This can help you troubleshoot if this is an ongoing issue, or perhaps something that has resolved itself.

Response analysis 500 error breakdown

Response analysis 500 error breakdown

9. Nginx Settings

If you are managing your own server and WordPress sites on Nginx + FastCGI (php-fpm) or Nginx as proxy for Apache, there are some additional settings you can change to help prevent 504 gateway timeout errors.

504 Gateway Timeout Error on Nginx + FastCGI (php-fpm)

If you are using Nginx with FastCGI (php-fpm) then you’ll need to first make a change to your PHP-FPM file. Navigate to /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf (may vary based on PHP version). Set the following directive:

request_terminate_timeout = 300

Next, you must change your php.ini file, which is typically located at /etc/php.ini. Search for the max_execution_time directive. Increase the value to 300, if the directive is not already present, then add it:

max_execution_time = 300

Lastly, you’ll need to modify your nginx.conf file. Add the following inside your Nginx virtual host configuration.

location ~ .php$ {
...
fastcgi_read_timeout 300;
}

Then simply reload Nginx as well as PHP-FPM.

service nginx reload
service php5-fpm reload

504 Gateway Timeout Error on Nginx Proxy

If you’re using Nginx as a proxy for Apache, add the following to your nginx.conf file:

proxy_connect_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
send_timeout 600;

Then simply reload Nginx.

service nginx reload

Summary

As you can see, there is a multitude of different ways to troubleshoot and fix 504 gateway timeout errors on your WordPress site. Typically these are a server issue, in which case you can quickly reach out to your host to get it resolved. But it’s also important to understand they can actually be caused by third-party plugins or overwhelming your PHP workers queue/backlog.

If you are indeed maxing out your PHP workers, we recommend reaching out to our support here at Kinsta or hire a WordPress developer who specializes in web performance optimization. If after digging into your site you discover that your plugins, theme, and queries are fine, it might very well be that you do need to upgrade your plan or number of PHP workers.

Was there anything we missed? Perhaps you have another tip on troubleshooting 504 gateway timeout errors. If so, let us know below in the comments.

If you enjoyed this article, then you’ll love Kinsta’s WordPress hosting platform. Turbocharge your website and get 24/7 support from our veteran WordPress team. Our Google Cloud powered infrastructure focuses on auto-scaling, performance, and security. Let us show you the Kinsta difference! Check out our plans