PCI Express

Το υλικό δίαυλου ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου PCI-Express ή απλά PCIe (αγγλ. Peripheral Component Interconnect Express) παρουσιάστηκε το 2004 από την κατασκευαστική εταιρεία Intel για να αντικαταστήσει τους προηγούμενους διαύλους PCI και AGP στον εξοπλισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χρησιμεύει για την ένωση πρόσθετων καρτών μονάδων με την ομάδα των κεντρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στην μητρική πλακέτα του υπολογιστή.

Σε σύγκριση με τον παλαιότερο δίαυλο PCI, ο δίαυλος PCIe δεν είναι κοινό σύστημα διαύλων, αλλά σύνολο χωριστών σειριακών απευθείας συνδέσεων. Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω παρόδων, ενώ κάθε πάροδος αποτελείται από ένα ζεύγος αγωγών για την εκπομπή και ένα δεύτερο ζεύγος αγωγών για την λήψη των δεδομένων. Η σύνδεση των παρόδων μεταξύ της ομάδας των κεντρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των πρόσθετων υλικών (τις κάρτες δηλαδή) γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικού μεταγωγέα. Για την κωδικοποίηση των δεδομένων εφαρμόζεται ο κώδικας 8B10B.

Παρόλο που ο τρόπος λειτουργίας του είναι εντελώς αντίθετος με αυτόν του παλαιότερου υλικού, το PCIe είναι πλήρως συμβατό και οι κάρτες που χρησιμοποιούνται δεν επιβάλουν καμία ανάγκη μετατροπής, ούτε στο λειτουργικό σύστημα, αλλά ούτε και σε οδηγούς και λογισμικά.

Ο δίαυλος PCIe είναι πλήρως διπλής κατεύθυνσης επικοινωνίας με ταχύτητα 1,25 GHz, η οποία θεωρητικά επιτρέπει ως μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων τα 250 MByte/s για κάθε πάροδο προς κάθε κατεύθυνση. Στην πραγματικότητα γίνονται εφικτές ταχύτητες των 240 MByte/s, όταν μεταφέρονται δεδομένα μεγάλης διάρκειας.

Όταν χρησιμοποιείται μόνο μία πάροδος, τότε ο δίαυλος ονομάζεται PCIe x1. Οι πάροδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό, έτσι ώστε να αυξάνεται η ταχύτητα.

 • PCIe x1 – χρησιμοποιεί μία πάροδο
 • PCIe x4 – χρησιμοποιεί τέσσερις παρόδους
 • PCIe x16 – χρησιμοποιεί δέκα έξι παρόδους
 • PCIe x32 – χρησιμοποιεί τριάντα δύο παρόδους

Συνήθως χρησιμοποιείται ο τύπος PCIe x1 ως αντικαταστάτης του παλαιότερου PCI, ενώ για τις κάρτες γραφικών χρησιμοποιείται ο τύπος PCIe x16ως αντικαταστάτης του παλαιότερου AGP.

Στους επαγγελματικούς επεξεργαστές χρησιμοποιούνται επιπλέον οι τύποι x4, x8 και x32.

Τα βύσματα των διαφόρων τύπων είναι συμβατά προς τα πάνω, δηλαδή βύσματα με μικρότερο αριθμό στον τύπο χωράνε σε πρίζες με τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό στον τύπο. Σε αυτή την περίπτωση, οι πάροδοι που δεν τροφοδοτούνται μένουν ανενεργοί.

 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

https://el.wikipedia.org/wiki/PCI_Express

How to Fix Slow Access to Network Shares

BY  · FEBRUARY 1, 2018

Last year I wrote this article What to Do When Creating Folders or Accessing Files on Remote Computer is Very Slow. In that article I mentioned several troubleshooting techniques and tips on fixing the issue of slow network access to shares. In this article, I will share another method to address the issue. After I had fixed the issue last year. I started to have the same problem again. This time I used the following registry modification to fix the issue. The problem was related to the SMB2 cache redirection as explained by Microsoft in the article SMB2 Client Redirector Caches Explained.

PROBLEM

Access to network files and folders is very slow. The network drives are mapped in Windows 10, Windows 8, or Windows 7.

SOLUTION

Here’s the step-by-step procedure on how I was able to resolve the issue. I was using Windows 10 Pro on the computer that was having the issue and that’s where the following change should be made to the registry. The network shares were also on a Windows 10 Pro desktop, but the registry change needs to be made on the computer which is experiencing slow access, not the one that’s hosting the network shares.

WARNING! This solution requires modifying the registry. Modifying the registry is like doing a brain surgery on the computer. Only trained individuals who know what they are doing should modify the registry. The information in this article is for reference only. Modify the registry at your own risk.
 1. In Windows Search box type regedit and press Enter to access the Registry Editor.
 2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE and locate System\CurrentControlSet\Services\Lanmanworkstation\Parameters.
 3. Create a new DWORD value for DirectoryCacheLifetime.
 4. Double-click the value and set it to zero (0).
  DirectoryCacheLifetime
 5. It’s not necessary to disable additional caches, but if the above setting doesn’t fix the problem then you may want to disable two additional SMB cache values. One for FileInfoCacheLifetime and another for FileNotFoundCacheLifetime. You need to add both of them as type DWORD and set the value zero (0) to disable them, if they don’t already exist in the registry.
WARNING! It’s possible that you may experience a significant performance hit by disabling these caches. If that’s the case, simply re-enable these caches by deleting these registry keys. Deleting them will set it back to their default values, or you can manually change the values to their default settings. The default values are supposed to work for most scenarios, but that’s not always the case.

Here’s the description provided by Microsoft for each of these cache values.

FileInfoCacheLifetime: File attribute information which is contained in the File_Network_Open_Information structure which is useful in conserving network IO for retrieving common file metadata information. To disable or turn off the caching behavior the value of this registry key should be changed to 0. Turning off the file information cache is not recommended as it could nearly double the number of network transactions required for executing a given scenario. Default is 10 seconds.

FileNotFoundCacheLifetime: This is a cache of files which the client failed to open because the file was not present on the server. This prevents the client from repeatedly attempting to open files which are known not to exist on the server. This cache is likely to affect distributed applications running on multiple computers accessing a set of files on a server – where the applications use an out of band mechanism to signal each other about addition/deletion of files on the server. Default is 5 seconds.

DirectoryCacheLifetime: This is a cache of recent directory enumerations performed by the client. Subsequent enumeration requests made by client applications as well as metadata queries for files in the directory can be satisfied from the cache. The client also uses the directory cache to determine the presence or absence of a file in the directory and uses that information to prevent clients from repeatedly attempting to open files which are known not to exist on the server. This cache is likely to affect distributed applications running on multiple computers accessing a set of files on a server – where the applications use an out of band mechanism to signal each other about modification/addition/deletion of files on the server. Default is 10 seconds.